Shigeru Kinoshita

Professor, Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan